Syndicat du secteur gaz et électricité

Vakbond gas- en elektriciteitssector

Inloggen

Toegang aan te vragen via het federaal secretariaat GAZELCO

Home

PC 326 - 20180531

Vergadering van het Paritair Comité 326 van 31 mei 2018

1. Toetredingsaktes (in toepassing van CAO 90) : de akte van Aspiravi Energy NV werd goedgekeurd, deze van CPower
NV niet omwille van meerdere tekstuele en inhoudelijke problemen.
2. CAO Vorming : er werd een patronaal tekstvoorstel van ‘gecoördineerde versie cao vorming’ uitgelegd. Hierin
worden meerdere CAO-teksten aangaande deze materie geïntegreerd en zou tegemoet gekomen worden aan
het advies dat de betrokken Federale Overheidsdienst gegeven had, maar worden ook voorstellen tot
aanpassingen geformuleerd aangaande bestaande overeenkomsten. Er wordt door de werkgeversfederaties
gevraagd om opmerkingen door te geven zodat hierover verder kan gesproken worden.
3. CAO’s Arbeidsduur : er worden twee patronale tekstvoorstellen uitgelegd, 1 voor werknemers die ressorteren
onder de WaarborgCAO en 1 voor werknemers met loon- en arbeidsvoorwaarden > 2002. Doel van deze CAO’s
is om een 40u-werkweek te kunnen hanteren binnen het toekomstige Fluvius (en bij uitbreiding mogelijk
andere distributienetbeheerders mits voldaan wordt aan alle andere beschreven vereisten) via een ‘opting out’
op de sectorale 38u-werkweek. Gazelco formuleert een hele reeks opmerkingen hierop en stelt vragen, die
niet allemaal beantwoord worden. Bijgevolg wordt een verdere bespreking verdaagd naar een volgende zitting
van het Paritair Comité, nadat ook nog andere syndicale organisaties opmerkingen gegeven hadden. Voor de
werkgevers kan dit enkel gerealiseerd worden indien een sectorale CAO tot stand komt die ook een bedrijfsCAO
oplegt én aangeeft dat een wijziging van het Arbeidsreglement nodig is. Enkel een wijziging van het
Arbeidsreglement, zoals in het verleden gehanteerd werd bij Eandis en zoals opnieuw aangeraden werd door
Gazelco, is nu volgens de werkgevers niet toegestaan. Gazelco benadrukt bovendien dat er geen sprake kan
zijn van individuele contractaanpassingen, tenzij expliciet op vraag van betrokkenen. Voor Eandis moet dit nu
allemaal zeer snel gebeuren (namelijk vóór 1 juli 2018 !), Gazelco herhaalt dat deze timing zeker niet haalbaar is
voor de invoering van deze wijzigingen, maar dat eerder gestreefd zou moeten worden naar 1 januari 2019.
Een patronaal voorstel om in tussentijd te werken met een ‘tijdelijke dienstverleningsovereenkomst’, wordt
expliciet verworpen door Gazelco aangezien hierdoor een zware inbreuk op essentiële sectorale
overeenkomsten met betrekking tot ‘werken aan derden’ (onderaanneming) zou plaatsvinden. ACV verklaart
ook geen voorstander te zijn van dit patronaal voorstel. Gazelco benadrukt dan ook dat deze discussie zeker
ten gronde volledig moet gevoerd worden en dat vooraleer alle nodige teksten in orde zijn er geen sprake kan
zijn van een invoering van een andere arbeidsduur. Gazelco zal wel consequent het mandaat dat bekomen
werd via een consultatie van onze betrokken leden trachten te realiseren.
4. CAO Pensioenen : een patronaal tekstvoorstel wordt uitgelegd in functie van een mogelijke verderzetting van
bestaande gunstigere pensioenrechten, ook via een ‘opting out’ op de bestaande sectorale overeenkomsten
hieromtrent, voor betrokken contractuele werknemers die zouden overgenomen worden door Fluvius. Ook
hierover zal, via verdere besprekingen, getracht worden om tot een overeenkomst te komen.
5. Toepassing sectorale cao ‘Sociale Programmatie 2017-2018’ : Gazelco vraagt in hoeverre alle verplichtingen
correct uitgevoerd werden binnen de bedrijven. De werkgeversfederaties antwoorden dat na consultatie van
hun leden hierop geantwoord zal worden tijdens een volgende zitting van het Paritair Comité. Gazelco heeft
vastgesteld dat bijvoorbeeld het getrouwheidsverlof niet overal correct zou ingevoerd zijn. Er moet ook
dringend een (verder) debat komen over mobiliteit, werkbaar werk en pensioenen.
6. Rondvraag : zoals ook in de Raad van Bestuur van Elgabel/Enerbel gezegd werd, heeft de overheidsregulator
inzake o.a. extra-legale pensioenen (FSMA) gemeld dat de CAO in functie van Langerlo onwettig is en dus moet
hermaakt worden, hetgeen zal gebeuren. Het probleem zou zich situeren in de voorziene verdeling van de
overfinanciering. Er wordt ook gemeld dat de RVA problemen maakt over uitbetalingen van uitkeringen voor
deeltijds tijdskrediet, waarbij een verkeerde arbeidsratio zou gehanteerd worden waardoor niet het correcte
aantal uren zou gepresteerd worden om rechthebbende te zijn.
Volgende vergadering van het Paritair Comité : 14 juni 2018
Jan Van Wijngaerden