Syndicat du secteur gaz et électricité

Vakbond gas- en elektriciteitssector

Personen online

We hebben 75 gasten en geen leden online

Inloggen

Toegang aan te vragen via het federaal secretariaat GAZELCO

Home

CAO onderhandelingen 01/03/2018

SP 2017 – 2018:
Het voorstel van akkoord over de sociale programmatie voor de jaren 2017 en 2018 is tijdens de algemene vergaderingen voorgelegd en ondanks een overwegend positief resultaat blijven de vakorganisaties verduidelijkingen vragen over bepaalde punten.
Zo heeft Gazelco een eis gesteld voor de gepensioneerden van de sector en wil de vakorganisatie dat tijdens de onderhandelingen over de volgende sociale programmatie bijzondere aandacht wordt besteed aan deze groep.
Ook voor de personeelsleden in vervroegd vertrek wordt de hospitalisatieverzekering geherfinancierd.
In het raam van de uitbreiding van de hospitalisatiedekking tot de invalide NAV kan de heraansluiting bij de sectorale hospitalisatieverzekering onmiddellijk gebeuren, maar zal geen enkele terugbetaling voorzien worden voor de personeelsleden die op persoonlijke titel een hospitalisatiedekking hebben getekend.
De baremaverhoging met terugwerkende kracht op 1 januari 2018 wordt uiterlijk met het loon van mei 2018 betaald. In dit raam heeft Gazelco de patronale federaties gevraagd haar het overeenkomstige aangepaste sectorale minimumbarema te bezorgen.
Het getrouwheidsverlof zal worden toegekend naar rato van het werk en het mogelijke uitstel ervan zal gebeuren volgens de eigen modaliteiten van elk bedrijf. Evenwel wordt aangedrongen om deze dag op te nemen; zo niet, wordt hij uiteindelijk uitbetaald.
De verhoging van de koopkracht met 1,1% zal een weerslag hebben op de opslorpbare delta’s zodat de cao’s, die de regels in deze aangelegenheid vastleggen, niet in het gedrang zouden komen.
Zodra al deze verduidelijkingen waren aangebracht , hebben alle partijen de sociale programmatie uiteindelijk getekend.